หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาว
อักษรล้านนา
ทาฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาว]
ความหมาย

ก.กวน,คน,ช้อนขึ้นหรือตักขึ้นจากน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาว (ทาฯวฯ)