หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตาย
อักษรล้านนา
ทาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาย]
ความหมาย

ก.ทัด อย่างทัดดอกไม้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาย (ทาฯยฯ)