หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตาม
อักษรล้านนา
ทาฯมฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาม]
ความหมาย

น.บึง,ที่ที่มีน้ำขัง ก.พ่วง,โยง,ลาก ว.ใกล้ชิด,ติด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาม (ทาฯมฯ)