หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานส้ายตานแตน
อักษรล้านนา
ทาฯนฯส้ายฯทาฯนฯแทนฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานส้ายทานแทน]
ความหมาย

ดู...ตานแตน

ออกเสียงล้านนา
ตานแตน
อักษรล้านนา
ทาฯนฯแทนฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานแทน]
ความหมาย

ก.ถวายทานใช้หนี้เก่า - หนี้เก่า หมายถึง สิ่งที่ได้กระทำผิดต่อพระรัตนตรัย ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสัตว์เดรัจฉาน ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ได้ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน เป็นการขออโหสิกรรม กรรมหนักให้กลายเป็นเบา กรรมที่เบาก็ขอให้หมดสิ้นไป; ตานส้ายตานแตน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานส้ายตานแตน (ทาฯนฯส้ายฯทาฯนฯแทนฯ)