หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตานธรรม
อักษรล้านนา
ทาฯนฯธัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานธัมม์]
ความหมาย

ก.ถวายคัมภีร์ใบลานไว้กับวัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานธรรม (ทาฯนฯธัม์มฯ)