หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานจูด
อักษรล้านนา
ทาฯนฯจูด
เทียบอักษรไทย
[ทานจูด]
ความหมาย

ก.การถวายทานแด่พระสงฆ์โดยเจาะจงรูปนั้นรูปนี้ เช่น ทอดผ้าป่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานจูด (ทาฯนฯจูด)