หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาน
อักษรล้านนา
ทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ทาน]
ความหมาย

น.การสงเคราะห์,การให้,บริจาค

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาน (ทาฯนฯ)