หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดฮังโล
อักษรล้านนา
ตาดฯฮังฯโล
เทียบอักษรไทย
[ตาดฮังโล]
ความหมาย

น.ตะแกรง ที่ใช้รองรับถ่านในเตาอั้งโล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดฮังโล (ตาดฯฮังฯโล)