หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดล้อ
อักษรล้านนา
ตาดฯลํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาดล้อ]
ความหมาย

น.แผ่นไม้ที่ใช้ปิดท้ายเรือนเกวียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดล้อ (ตาดฯลํอฯ)