หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาด
อักษรล้านนา
ตาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาด]
ความหมาย

น๑.แผ่นหรือส่วนที่ใช้อุดก้นภาชนะ น๒.ลานหินเป็นชั้นๆ เช่น น้ำต๋กตาด - น้ำที่ตกจากลานหินที่หลั่นกันเป็นชั้นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาด (ตาดฯ)