หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางเตียว
อักษรล้านนา
ทาฯงฯทยฯว
เทียบอักษรไทย
[ทางเทียว]
ความหมาย

น.ทางเดิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางเตียว (ทาฯงฯทยฯว)