หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางหนูๆไต่ ตางไหน่ๆเตียว
อักษรล้านนา
ทาฯงฯหูๆไต่ ทาฯงฯไห่นฯๆเทวฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางหนูๆไต่ ทางไหน่ๆเทียว]
ความหมาย

ส.ทางใครทางมัน,ความถนัดเฉพาะตัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางหนูๆไต่ ตางไหน่ๆเตียว (ทาฯงฯหูๆไต่ ทาฯงฯไห่นฯๆเทวฯ)