หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางสุม
อักษรล้านนา
ทาฯงฯสุม
เทียบอักษรไทย
[ทางสุม]
ความหมาย

น.บริเวณที่ถนนหลายสายมาบรรจบกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางสุม (ทาฯงฯสุม)