หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตางวันต๋ก
อักษรล้านนา
ทาฯงฯวันฯต฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ทางวันตก]
ความหมาย

น.ทิศตะวันตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตางวันต๋ก (ทาฯงฯวันฯต฿กฯ)