หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตากแดด
อักษรล้านนา
ตากฯแดดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากแดด]
ความหมาย

ก.อยู่กลางแดดโดยไม่มีอะไรปิดบัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากแดด (ตากฯแดดฯ)