หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตากเหงือกตากหงาย
อักษรล้านนา
ตากฯเหิงฯอฯกตากฯหงฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากเหงือกตากหงาย]
ความหมาย

ก.ล้มคว่ำคะมำหงาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากเหงือกตากหงาย (ตากฯเหิงฯอฯกตากฯหงฯายฯ)