หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตากหยาก
อักษรล้านนา
ตากฯหยฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากหยาก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของที่เหี่ยวหรือแห้ง เช่น หน้าแห้งตากหยาก - ใบหน้าเหี่ยวแห้งไม่มีน้ำมีนวล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากหยาก (ตากฯหยฯากฯ)