หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตากหงาย
อักษรล้านนา
ตากฯหงฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากหงาย]
ความหมาย

ก.หงายท้อง เช่น นอนตากหงาย (นอนหงายท้อง),หงายหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตากหงาย (ตากฯหงฯายฯ)