หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วไผตั๋วมัน
อักษรล้านนา
ต฿วฯไผต฿วฯมันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวไผตัวมัน]
ความหมาย

น.ตัวใครตัวมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วไผตั๋วมัน (ต฿วฯไผต฿วฯมันฯ)