หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วใด
อักษรล้านนา
ต฿วฯได
เทียบอักษรไทย
[ตัวใด]
ความหมาย

ว.ตัวไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วใด (ต฿วฯได)