หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วโป่
อักษรล้านนา
ต฿วฯโป่
เทียบอักษรไทย
[ตัวโป่]
ความหมาย

น.หัวหน้า,โต้โผ;หัวโป่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วโป่ (ต฿วฯโป่)