หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วแป๊
อักษรล้านนา
ต฿วฯแพ้
เทียบอักษรไทย
[ตัวแพ้]
ความหมาย

น.ตัวที่มีอำนาจข่มหรือบังคับหรือเหนือกว่าตัวอื่นหรือสิ่งอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วแป๊ (ต฿วฯแพ้)