หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเสียบ
อักษรล้านนา
ต฿วฯสยฯบ
เทียบอักษรไทย
[ตัวเสียบ]
ความหมาย

น.อักษรปริศนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเสียบ (ต฿วฯสยฯบ)