หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเมือง
อักษรล้านนา
ต฿วฯเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตัวเมือง]
ความหมาย

น.อักษรธรรมล้านนา,ตัวเมือง - เป็นตัวอักษรที่ใช้ในอาณาจักรล้านนามาแต่โบราณ ใช้งานทั้งทางศาสนา(ทางธรรม) เช่นคัมภีร์ธรรมใบลาน พับสา สมุดข่อย พบได้ตามวัดต่างๆ ในภาคเหนือ รวมทั้งทางโลก ได้แก่วรรณกรรมต่างๆ ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ตำรายา เป็นต้น เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเมือง (ต฿วฯเมิอฯง)