หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเติบ
อักษรล้านนา
ต฿วฯเติปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวเติบ]
ความหมาย

ว.ตัวโต,มีร่างกายขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเติบ (ต฿วฯเติปฯ)