หน้าหลัก
ตั๋วเก๊า
ต฿วฯเคั้าฯ
[ตัวเค้า]

น.ต้นฉบับ,คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการคัดลอก ตั๋วย่า,ตั๋วย่าเก๊า,ย่าเก๊า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเก๊า (ต฿วฯเคั้าฯ)