หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเก่า
อักษรล้านนา
ต฿วฯเกั่า
เทียบอักษรไทย
[ตัวเก่า]
ความหมาย

น.ตัวเอง,ตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วเก่า (ต฿วฯเกั่า)