หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วฮ้าย
อักษรล้านนา
ต฿วฯร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวร้าย]
ความหมาย

น.คนไม่ดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วฮ้าย (ต฿วฯร้ายฯ)