หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วฮ่าย
อักษรล้านนา
ต฿วฯร่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวร่าย]
ความหมาย

น.สำเนา,คัมภีร์ฉบับคัดลอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วฮ่าย (ต฿วฯร่ายฯ)