หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วหยั่ง
อักษรล้านนา
ต฿วฯ£งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวอฺยั่ง]
ความหมาย

น.ตัวอย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วหยั่ง (ต฿วฯ£งฯ)