หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วย่าเก๊า
อักษรล้านนา
ต฿วฯย่าเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวย่าเค้า]
ความหมาย

น.ต้นฉบับ,คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการคัดลอก; ดู...ตั๋วเก๊า

ออกเสียงล้านนา
ตั๋วเก๊า
อักษรล้านนา
ต฿วฯเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัวเค้า]
ความหมาย

น.ต้นฉบับ/ต้นสำเนา - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''ตั๋วเก๊า,ตั๋วย่า,ตั๋วย่าเก๊า,ย่าเก๊า'' คือ ฉบับจริงของข้อเขียนหรือบทประพันธ์ที่แต่งไว้เดิม, ฉบับที่ีเขียนหรือดีดพิมพ์ไว้เดิมก่อนตีพิมพ์หรืออัดสำเนา,คัมภีร์ที่ใช้เป็นหลักในการคัดลอก, เรียกเอกสารที่คัดลอกไปว่า ตั๋วฮ่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วย่าเก๊า (ต฿วฯย่าเคั้าฯ)