หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วปู๊
อักษรล้านนา
ต฿วฯพู้
เทียบอักษรไทย
[ตัวพู้]
ความหมาย

น.เพศผู้,ตัวผู้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วปู๊ (ต฿วฯพู้)