หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วต๊อง
อักษรล้านนา
ต฿วฯท้อฯง
เทียบอักษรไทย
[ตัวท้อง]
ความหมาย

น.ตัวพยาธิที่อยู่ในท้องของคนหรือสัตว์ เช่น ตืกแป้บ - พยาธิตัวแบน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วต๊อง (ต฿วฯท้อฯง)