หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วดี
อักษรล้านนา
ต฿วฯดี
เทียบอักษรไทย
[ตัวดี]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่เป็นคนไม่ดี คดข้องอในกระดูก,หน้าไหว้หลังหลอก,เชื่อถือไม่ได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วดี (ต฿วฯดี)