หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋วซ้อน
อักษรล้านนา
ต฿วฯซ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ตัวซ้อน]
ความหมาย

น.ตัวซ้อน - คือ ''ตัวตาม'' ตามอักขวิธีของภาษาล้านนา; ดู...ตั๋วข่ม

ออกเสียงล้านนา
ตั๋วข่ม
อักษรล้านนา
ต฿วฯข่฿มฯ(ต฿วฯอยฯ่างฯ รุกขฯ)
เทียบอักษรไทย
[ตัวข่ม]
ความหมาย

น.ตัวข่ม - คือ ''ตัวสะกด'' ในอักขรวิธีของภาษาล้านนา(ตั๋วเมือง) ใช้เขียนคำที่มาจากภาษาบาลี คู่กับ ''ตัวตาม'' หรือ ''ตัวซ้อน''; เช่น รุกข(อ่าน รุกขะ) เป็นคำภาษาบาลีแปลว่า ต้นไม้...ดูอักษรล้านนาในวงเล็บ... มี ร (ระ) เป็นพยัญชนะต้น, ไม้กุ๋(สระ อุ) อยู่ล่าง, ก(ก๋ะ) เป็น ''ตัวข่ม'' หรือตัวสะกด อยู่บน ข(ข๋ะ) ซึ่งเป็น ''ตัวซ้อน'' หรือ ''ตัวตาม'' วางซ้อนอยู่ล่างหรือใต้ตัวข่ม ต่างจากอักขรวิธีภาษาไทยที่ตัวตามอยู่ด้านขวาหรือหลังตัวสะกด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋วซ้อน (ต฿วฯซ้อฯร)