หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ว
อักษรล้านนา
ต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัว]
ความหมาย

น.เป็นคำใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ เช่น ตั๋วก๋าร,ตั๋วเมือง,ตั๋วจ๋ำนำ,ตั๋วเลข,ตั๋ว โดยสาร เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ตั๋ว
อักษรล้านนา
ต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัว]
ความหมาย

ล.ลักษณะนามใช้เรียกสัตว์และสิ่งของบางอย่างเช่น มด ๑๐ ตั๋ว,โต๊ะ ๕ ตั๋ว, เตี่ยว ๒ ตั๋ว,จุลศักราช ๑,๓๗๐ ตั๋ว เป็นต้น

ออกเสียงล้านนา
ตั๋ว
อักษรล้านนา
ต฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัว]
ความหมาย

ส.สรรพนามบุรุษที่ ๒ ใช้กับชายหญิงที่เป็นเพื่อนสนิทกัน หรือเป็นคู่รักกัน คู่กับเปิ้น -สรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนผู้พูด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ว (ต฿วฯ)