หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋บปุ๋ดไส้หล้อน
อักษรล้านนา
ตับฯฯปุดไส้ห้ลฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ตับปุดไส้หล้อน]
ความหมาย

ว.คำด่าแช่งขอให้ตับไตไส้พุงจงขาดหรือล่อนออกไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋บปุ๋ดไส้หล้อน (ตับฯฯปุดไส้ห้ลฯอฯร)