หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋นอ๊อดต๊อด
อักษรล้านนา
ตันฯอัอฯดทัอฯด
เทียบอักษรไทย
[ตันอ้อดท็อด]
ความหมาย

ว.ลักษณะที่กลมกลึงสมรูป มักใช้กล่าวชมเด็ก หรือเด็กสาวที่มีรูปร่างสมส่วนน่ารัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋นอ๊อดต๊อด (ตันฯอัอฯดทัอฯด)