หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋น
อักษรล้านนา
ตันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัน]
ความหมาย

ว.ไม่กลวง,ไม่ทะลุ,แน่นมาก; เช่น ฮูตั๋น - รูไม่ทะลุ, ตางตั๋น - ทางไม่ทะลุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋น (ตันฯ)