หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดปุ๋ด
อักษรล้านนา
ตัดฯปุดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตัดปุด]
ความหมาย

ก.ตัดขาด - เลิกติดต่อคบหากัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดปุ๋ด (ตัดฯปุดฯ)