หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั๋ดก้อมสินเปียง
อักษรล้านนา
ตัดฯก้อฯมสินฯพยฯง
เทียบอักษรไทย
[ตัดก้อมสินเพียง]
ความหมาย

ก.ตัดให้ขาด,ตัดแบบไม่มีเยื่อใย,ตัดเยื่อใยไมตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดก้อมสินเปียง (ตัดฯก้อฯมสินฯพยฯง)