หน้าหลัก
ตั๋ดก้อมสินเปียง
ตั๋ดก้อมสินเปียง
ตัดฯก้อฯมสินฯพยฯง
[ตัดก้อมสินเพียง]

ก.ตัดให้ขาด,ตัดแบบไม่มีเยื่อใย,ตัดเยื่อใยไมตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๋ดก้อมสินเปียง (ตัดฯก้อฯมสินฯพยฯง)