หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ดใด
อักษรล้านนา
ทัดฯได
เทียบอักษรไทย
[ทัดใด]
ความหมาย

ว.ตรงไหน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ดใด (ทัดฯได)