หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั๊ด
อักษรล้านนา
ทัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ทัด]
ความหมาย

ว.ตรงจุดที่กำหนด เช่น ไส่บ่ตั๊ด - ใส่ไม่ถูกที่, ตรงกัน เช่น อู้บ่ตั๊ดกั๋น - พูดไม่ตรงกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั๊ด (ทัดฯ)