หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งเก๊า
อักษรล้านนา
ตั้งเคั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งเค้า]
ความหมาย

ก.ริเริ่ม,เริ่มทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งเก๊า (ตั้งเคั้าฯ)