หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งเก่เด่
อักษรล้านนา
ตั้งฯเก่เด่
เทียบอักษรไทย
[ตั้งเก่เด่]
ความหมาย

ว.โด่เด่ - ลักษณะสิ่งของที่ค่อนข้างสั้นตั้งอยู่ เช่นนมตั้งเก่เด่; ถ้าของยาวใช้ เกิ๋กเดิ๋ก หรือ เก๘+กเด๘+ก เช่นเสาธงตั้งเก๘+กเด๘+ก; ถ้าของใหญ่ใช้ โก่โด่ หรือ เก่อเด่อ เช่นเจดีย์ตั้งโก่โด่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งเก่เด่ (ตั้งฯเก่เด่)