หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั้งอ๋กตั้งใจ๋
อักษรล้านนา
ตั้งฯอ฿กฯตั้งไจ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งอกตั้งใจ]
ความหมาย

ดู...ตั้งใจ๋

ออกเสียงล้านนา
ตั้งใจ๋
อักษรล้านนา
ตั้งฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งใจ]
ความหมาย

ก.ตั้งใจ - เอาใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,มุ่งมั่น,สนใจ เช่น ตั้งใจท่องบทสวดมนต์; ตั้งอ๋กตั้งใจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งอ๋กตั้งใจ๋ (ตั้งฯอ฿กฯตั้งไจ)