หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั้งต๋าผ่อ
อักษรล้านนา
ตั้งฯตาผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั้งตาผ่อ]
ความหมาย

ก.ตั้งตาดู - ดูด้วยความตั้งใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งต๋าผ่อ (ตั้งฯตาผํอฯ)