หน้าหลัก
ตั้งต๋าผ่อ
ตั้งต๋าผ่อ
ตั้งฯตาผํอฯ
[ตั้งตาผ่อ]

ก.ตั้งตาดู - ดูด้วยความตั้งใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั้งต๋าผ่อ (ตั้งฯตาผํอฯ)