หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั่งอี่โงก
อักษรล้านนา
ตั่งฯอี่โง฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่งอี่โงก]
ความหมาย

น.เก้าอี้โยก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งอี่โงก (ตั่งฯอี่โง฿กฯ)