หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตั่งอี่ผั๋ด
อักษรล้านนา
ตั่งฯอี่ผัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั่งอี่ผัด]
ความหมาย

น.เก้าอี้ที่หมุนได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งอี่ผั๋ด (ตั่งฯอี่ผัดฯ)