หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตั่งอี่ป๋อก
อักษรล้านนา
ตั่งฯอี่ปัอฯก
เทียบอักษรไทย
[ตั่งอี่ป็อก]
ความหมาย

น.เก้าอี้ไม่มีพนัก อย่างเก้าอี้ที่ใช้ตามร้านอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตั่งอี่ป๋อก (ตั่งฯอี่ปัอฯก)